Hieronder treft u aan de samenstelling van het bestuur van onze Stichting.

MBestuur:

Voorzitter: N.A. v.d. Nieuwboer - Langenkamp.                                     

Waarnemend voorzitter: F.A. Wiersma.

Secretaris algemeen: F.B. Zeilstra.

Secretatis administratie donateurs / adressen: E.M. Denneboom - Frank.

Penningmeester : A. van Toorn.

Beheerder web-site: ( algemene zaken  ): A. van Toorn.

Bouwkundige zaken : G. Tutert. 

Over de organisatie:

Het bestuur is zodanig samengesteld dat getracht is een brede deskundigheid te vertegenwoordigen om de

doelstelling van de Stichting te waarborgen.

De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.

Ons  beleidsplan:

Het huidige beleid is zoals omschreven op de web-site ( onderdeel welkom ).

De tot stand gebrachte beleidsvoornemens die zijn gerealiseerd,  zijn weer gegeven onder archief.

In dit archief zijn tot en met 2016 onze publicaties weergegeven ( laatste nummer 46 ).

Voor een groot deel zijn deze uitgebrachte publicaties bestelbaar en te koop tegen kostprijs (zie web-winkel/publicaties )

Doel is om kerkelijk cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen en te behouden en te stimuleren.

Tevens worden regelmatig gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven hoe om te gaan met kerkelijk erfgoed aan belanghebbenden.

Gesprekken vinden op allerlei wijze plaats ( telefoon / mail en ter plekke ).

Jaarlijks zijn excursies,  voor de donateurs en belangstellenden,  aan kerkelijk erfgoed,  waarbij uitgebrachte

publicatie(s) worden gepresenteerd.

Zowel monumentaal als jonge monumenten en naoorlogse bouwstijl heeft onze aandacht.

Jaarlijks wordt door middel van een jaarverslag onze  activiteiten  gepresenteerd.

Verder is er periodiek overleg met zusterorganisaties van Stichting Oude Kerken in ons land.

 

Activiteiten 2016 en planning 2017:

In 2016 is onze laatst uitgegeven publicatie gepresenteerd in de Oude Kerk te Delden.

Deze publicatie  was nmmer 46 : "Maar niet met steen en hout alleen, is 't grote werk gedaan".

De voorbereidingen kosten altijd veel schrijf- en overlegwerk. Ook de organisatie voor bijeenkomsten vergen een goede voorbereiding.

Ons bestuur komt 4 keer per jaar bijeen,  vaak in combinatie met een bezoek aan een kerkeklijke gemeente.

Daarnaast zijn bestuursleden geregeld bij elkaar en in gesprek om zaken met elkaar af te stemmen.

In september waren we op twee plaatsen vertegenwoordigd op de Open Monumenten Dag ( te Dalfsen en Hengelo ).

Ook worden bijeenkomsnten bezocht die georganiseerd worden door o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ( studiedag ).

Ook vond er een overleg plaats met de Stichting Oude Gelderse Kerken om te komen tot een nauwere samenwerking.

 

In 2017 hopen we samen met de Provincie Overijssel 4 bijeenkomsten te beleggen over de naoorlogse werderopbouw kerken in de provincie.

Ook zal de jaarvergadering worden gepland ( in het najaar ). De planning is in Nagele ( Flevoland ).

Verder zal nagedacht en gesprekken worden gevoerd met gemeenten / kerken die gevraagd hebben om een publicatie.

Verder keren weer een aantal zaken terug die genoemd zijn in onze activiteiten over 2016.

Bijzondere aandacht zal krijgen het stimuleren van de organisatie rondom oude kerken - de oprichting van Stichting Vrienden van de .... kerk".

Ook het werven van donateurs is noodzakelijk omdat jaarlijks het aantal donateurs afneemt door voornamelijk overlijden.

Mogelijk zullen we ook bijzondere aandacht moeten vragen voor de jeugd / jongeren, deze zijn wel geïnteresseerd maar  worden niet zomaar donateur.

Verder zal Indien noodzakelijk  activiteiten worden opgepakt die zich spontaan op onze weg voordoen.

Verder staat het Monnikenspoor op dit moment laag op onze prioriteitenlijst omdat er tot op heden geen actuele ontwikkelingen zijn.

Het Monnikkenspoor is een meerdaagse wandelroute vanuit Vollenhove naar het Duitse Clarholz.

Tot slot staat onze organisatie open voor ideeën en adviezen die wij van buiten krijgen.  

Jaarrekening 2015 en 2016 staat van lasten baten en balans: 

Lasten:

  2015 2016
Inkoop en drukkosten publicaties €. 4.651,00    €.     763,00
Administratie en verzendkosten €. 1.033,00  €.     668,00
Abonnementen        €.    244,00  €.     177,00
Bankkosten    €.    276,00  €.     271,00
Verzekeringen    €.    627,00  €.  1.768,00
Bestuurskosten       €.    869,00  €.  1.078,00
Overige lasten.  €. 2.244,00  
     
Totaal €. 9.944,00  €. 4.725;00

Baten:

  2015 2016
Bijdrage donateurs     €.   2.797,00  €.   1.909,00
Verkoop boeken   €.   1.899,00  €.      663,00
Rente   €.      921,00  €.      618,00
Monnikenspoor samenvoeging (naar balans) €.   9.570,00  
     
 Totaal €. 15.187,00  €.   3.190,00
     
Positief resultaat  €.   5.243,00  
Correctie Monnikenspoor  (naar balans) €.   9.570,00  
     
Eindresultaat 2015 - 2016 Negatief saldo   €.  4.327,00  €.   1.535,00

Balans:

activa:   31-12 2015  2016
Geldmiddelen ( ING / RABO )   €. 134.175,00  €.   130.145,00
Monnikenspoor lening u/g     €.   10.496,00   €.     10.496,00
     
Totaal     €. 144.671,00  €.   140.641,00
Passiva:    
Vermogen €. 135.101,00  €.   131.071,00
Monnikenspoor reservering €.     9.570,00  €.       9.570,00
     
Totaal  €.144.671,00  €.   140.641,00

Korte toelichting:

Onze stichting telt 110 donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren.

Daarnaast worden de publicaties ( boekjes) tegen kostprijs verkocht en de donateurs krijgen allen meestal gratis een exemplaar.

De Stichting heeft geen onroerende zaken in bezit.

Het vermogen proberen we in stand te houden met het oog om toekomstige beleidsvoornemens te financieren.

Daarnaast proberen we de  publicaties  door middel van fondswerving en particuliere giften budgetair neutraal te houden, dit lukt niet altijd, vandaar dat de exploitatieresultaten over 2015 en 2016 ten laste van het vermogen zijn geboekt.

Gezien de zeer lage rentestand zijn de opbrengsten ( de laatste jaren ) uit de geldmiddelen zeer minimaal.

De lening en reservering Monnikenspoor zal de komende jaren worden verrekend ( balans )

Kamer van Koophandel:

Inschijving Kamer van Koophandel onder nummer ( RSIN ) : 804646041.

Share |