Hieronder treft u aan de samenstelling van het bestuur van onze Stichting.

 

Het bestuur:

Voorzitter: M. Sijbom.                          

Waarnemend voorzitter:D.J. Juijn.

Secretaris algemeen: Mw. D. Kok - Bouma.

Penningmeester : J.H.Brinkman.

Beheerder web-site: A.van Toorn.(adviseur)

Bouwkundige zaken : G. Tutert. 

Adviseurs: 
N. A .v d Nieuwboer - Langenkamp.

F. A . Wiersma.

Over de organisatie:

Het bestuur is zodanig samengesteld dat getracht is een brede deskundigheid te vertegenwoordigen om de

doelstelling van de Stichting te waarborgen.

De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.

Ons  beleidsplan:

Het huidige beleid is zoals omschreven op de web-site ( onderdeel welkom ).

De tot stand gebrachte beleidsvoornemens die zijn gerealiseerd,  zijn weer gegeven onder archief.

In dit archief zijn tot en met 2023 onze publicaties weergegeven ( laatste nummer 53 ).

Voor een groot deel zijn deze uitgebrachte publicaties bestelbaar en te koop tegen kostprijs (zie web-winkel/publicaties )

Doel is om kerkelijk cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen en te behouden en te stimuleren.

Tevens worden regelmatig gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven hoe om te gaan met kerkelijk erfgoed aan belanghebbenden.

Gesprekken vinden op allerlei wijze plaats ( telefoon / mail en ter plekke ).

Jaarlijks zijn excursies,  voor de donateurs en belangstellenden,  aan kerkelijk erfgoed,  waarbij uitgebrachte

publicatie(s) worden gepresenteerd.

Zowel monumentaal als jonge monumenten en naoorlogse bouwstijl heeft onze aandacht.

Jaarlijks wordt door middel van een jaarverslag onze  activiteiten  gepresenteerd.

Verder is er periodiek overleg met zusterorganisaties van Stichting Oude Kerken in ons land.

 

Activiteiten en planning  (nog nader af te stemmen/ in te vullen ).

Ons bestuur komt 4 keer per jaar bijeen.

Daarnaast zijn bestuursleden geregeld bij elkaar en in gesprek om zaken met elkaar af te stemmen.

Bijzondere aandacht zal krijgen het stimuleren van de organisatie rondom oude kerken - de oprichting van Stichting Vrienden van de .... kerk".

Ook het werven van donateurs is noodzakelijk omdat jaarlijks het aantal donateurs afneemt door voornamelijk overlijden.

Mogelijk zullen we ook bijzondere aandacht moeten vragen voor de jeugd / jongeren, deze zijn wel geïnteresseerd maar  worden niet zomaar donateur.

Verder zal Indien noodzakelijk  activiteiten worden opgepakt die zich spontaan op onze weg voordoen.

Tot slot staat onze organisatie open voor ideeën en adviezen die wij van buiten krijgen.  

Jaarrekening 2022 en 2023 staat van lasten baten en balans: 

 


Korte toelichting: 

Financieel jaarverslag over 2023

Het jaar 2023 is in financieel opzicht een bescheiden jaar geweest. Er zijn wel lopende projecten, maar daarvan zijn de financiële consequenties niet in de jaarrekening 2023 terecht gekomen. De kosten zullen in de jaarrekening 2024 zichtbaar worden.

Het aantal donateurs van de stichting is licht gedaald, met een effect op de inkomsten. Omdat de stichting werkt met een begroting op basis van kasstromen valt op dat er een relatief grote schommeling ontstaat in de bedragen behorend bij de donateursbijdragen. Niet alle donateursbijdragen worden betaald in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Soms in het jaar voorafgaand en soms in het jaar daarna.

Een belangrijke kostenpost betreft de premies ten behoeve van diverse verzekeringen. Hiermee worden risico’s die bestuursleden lopen zoveel mogelijk financieel afgedekt.

Het financieel jaarverslag is gecontroleerd en akkoord bevonden. De betreffende verklaring is bijgevoegd.

De Stichting heeft geen onroerende zaken in bezit.

Kamer van Koophandel:

Inschijving Kamer van Koophandel onder nummer ( RSIN ) : 804646041.

 

Bijgewerkt op 14-05-2024

Share |