Hieronder treft u aan de samenstelling van het bestuur van onze Stichting.

 

Het bestuur:

Voorzitter: M. Sijbom.                          

Waarnemend voorzitter:D.J. Juijn.

Secretaris algemeen: Mw. D. Kok - Bouma.

Penningmeester : J.H.Brinkman.

Beheerder web-site: A.van Toorn.(adviseur)

Bouwkundige zaken : G. Tutert. 

Adviseurs: 
N. A .v d Nieuwboer - Langenkamp.

F. A . Wiersma.

Over de organisatie:

Het bestuur is zodanig samengesteld dat getracht is een brede deskundigheid te vertegenwoordigen om de

doelstelling van de Stichting te waarborgen.

De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten.

Ons  beleidsplan:

Het huidige beleid is zoals omschreven op de web-site ( onderdeel welkom ).

De tot stand gebrachte beleidsvoornemens die zijn gerealiseerd,  zijn weer gegeven onder archief.

In dit archief zijn tot en met 2023 onze publicaties weergegeven ( laatste nummer 53 ).

Voor een groot deel zijn deze uitgebrachte publicaties bestelbaar en te koop tegen kostprijs (zie web-winkel/publicaties )

Doel is om kerkelijk cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen en te behouden en te stimuleren.

Tevens worden regelmatig gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven hoe om te gaan met kerkelijk erfgoed aan belanghebbenden.

Gesprekken vinden op allerlei wijze plaats ( telefoon / mail en ter plekke ).

Jaarlijks zijn excursies,  voor de donateurs en belangstellenden,  aan kerkelijk erfgoed,  waarbij uitgebrachte

publicatie(s) worden gepresenteerd.

Zowel monumentaal als jonge monumenten en naoorlogse bouwstijl heeft onze aandacht.

Jaarlijks wordt door middel van een jaarverslag onze  activiteiten  gepresenteerd.

Verder is er periodiek overleg met zusterorganisaties van Stichting Oude Kerken in ons land.

 

Activiteiten en planning  (nog nader af te stemmen/ in te vullen ).

Ons bestuur komt 4 keer per jaar bijeen.

Daarnaast zijn bestuursleden geregeld bij elkaar en in gesprek om zaken met elkaar af te stemmen.

Bijzondere aandacht zal krijgen het stimuleren van de organisatie rondom oude kerken - de oprichting van Stichting Vrienden van de .... kerk".

Ook het werven van donateurs is noodzakelijk omdat jaarlijks het aantal donateurs afneemt door voornamelijk overlijden.

Mogelijk zullen we ook bijzondere aandacht moeten vragen voor de jeugd / jongeren, deze zijn wel geïnteresseerd maar  worden niet zomaar donateur.

Verder zal Indien noodzakelijk  activiteiten worden opgepakt die zich spontaan op onze weg voordoen.

Tot slot staat onze organisatie open voor ideeën en adviezen die wij van buiten krijgen.  

Jaarrekening 2021 en 2022 staat van lasten baten en balans: 

Lasten:

  2021 2022
Inkoop en drukkosten publicaties €.  7.662,00 €.     4.069,00
Administratie en verzendkosten  €.        0,00  €.            0,00
Abonnementen        €.    375,00  €.        375,00
Bankkosten    €.    317,00  €.        275,00
Verzekeringen    €.    149,00 €.     1.603,00
Bestuurskosten       €.        0,00  €.            0,00
Overige lasten.  €.  4.323,00  €.      6.235,00
       
Totaal €. 12.826,00  €.    12.557,00

Baten:

    2021 2022
Bijdrage donateurs       €.     763,00  €.     2.085,00
Verkoop boeken     €.     842,00  €.        211,00
Rente     €.       10,00  €.            0,00
Donateurs-overige prov. Ov.        PM 2019 €.            0,00
Publicaties      €.          25,00
 Totaal   €.  1.614,00  €.     2.321,00
       
       
       
       
Eindresultaat       €.11.212,00-  €. -   3.973,47

Balans:

activa:   31-12 2021 2022
Geldmiddelen (ING/RABO )   €.  117.573,00 €.    107.712,00
Monnikenspoor lening u/g     €.   10.496,00  €.      10.496,00
     
Totaal     €.  128.069,00 €.    118.208,00
Passiva:    
Vermogen
€.  129.701,00 €.    118.873,00
Resultaat  €.    11.212,00 €.      10.235,00

(- / - 2022)

( -/ - 2021)

   
     
Monnikenspoor reservering €.     9.570,00  €.        9.570,00
Overlopende posten(d/p) €.          10,00  €.              0,00
Totaal  €. 128.069,00

 €.    118.873,00

 


Korte toelichting: 

 

Voor de inkomsten is onze stichting afhankelijk van donateurs en verkoop van publicaties en boekjes.

 

Onze stichting telt eind 2022 nog ruim 60 donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren. Het aantal donateurs neemt in de laatste jaren telkens iets af.

De publicaties en boekjes worden tegen kostprijs verkocht en de donateurs krijgen allen gratis een exemplaar.

De uitgaven van de Stichting worden vooral gevonden in het redigeren en drukken van de publicaties en de boekjes. Voor zover mogelijk worden afspraken gemaakt met de organisaties waarvoor een publicatie wordt gemaakt.Dat betreft dan afspraken over de afname van een bepaald aantal exemplaren, tegen een vastgestelde inhoudelijke en financiële bijdrage. Indien een onderwerp daarvoor geschikt is wordt gezocht naar bijdragen van derden ( overheid fondsen of particulieren).
Wanneer er geen sluitende begroting voor een publicatie kan worden gevonden, maar het onderwerp voor de Stichting van belang is, kan worden besloten om de ( resterende ) kosten geheel ten laste van het ( beperkte )  vermogen van de stichting te laten komen.

 

De Stichting heeft geen onroerende zaken in bezit.

 

 

 

 

Kamer van Koophandel:

Inschijving Kamer van Koophandel onder nummer ( RSIN ) : 804646041.

 

Bijgewerkt op 05- 07- 2023.

Share |